Vaata Maailma SA otsib oma väikese ja toreda meeskonnaga liituma projektijuhti, kelle juhtida oleks projekt “Teater Internetist”.

 

Projekti kirjeldus

Luuakse professionaalne ja intrigeeriv teatrietendus reaalselt aset leidnud juhtumitest, kus internetikasutus on oluliselt noorte inimeste elu rikkunud või viinud koguni enesetapule. Etendused ei ole hirmulugude rääkimiseks, vaid peavad andma  kindlust ja teadmist, et ohte on võimalik ära tunda, ennetada ja vajadusel nendega hakkama saada.  Üle Eesti toimuvad 30 etendust on mõeldud noortele vanuses 12 – 16 eluaastat ning viiakse läbi eesti keeles.

Teater Internetist kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel  Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

 

Projektijuhi tööülesanded

Projektijuhi ülesanne on planeerida ja organiseerida tegevusi olemasolevate ressursside piires, kontrollida nende täitmist ja anda meeskonnale tagasisidet. Projektijuht peab ka  tegema koostööd sisuteenuse pakkujaga ning nõustama neid internetiturvalisuse alal Teater Internetist projekti elluviimisel.

-       Kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingukohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);

-       koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;

-       koordineerib Projekti juhtrühma tööd, valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;

-       järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;

-       tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;

-       koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);

-       koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentatsiooni säilitamise korraldamise.

Vaata Maailma SA lähtub projektijuhi valimisel kandidaadi eelnevast töökogemusest ning oskustest ja soovitustest.

 

Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 15.01.2013.a. kell 10.00.

Projektijuhiga sõlmitakse leping alates jaanuarist 2013 kuni projekti eesmärkide täitmiseni maksimaalselt kuni 31.05.2014.a. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.

Info: kristi@vaatamaailma.ee, tel 51 75300Vaata Maailma SA otsib oma väikese ja toreda meeskonnaga liituma projektijuhti, kelle juhtida oleks projekt “Teater Internetist”.Projekti kirjeldus

Luuakse professionaalne ja intrigeeriv teatrietendus reaalselt aset leidnud juhtumitest, kus internetikasutus on oluliselt noorte inimeste elu rikkunud või viinud koguni enesetapule. Etendused vaid hirmulugude rääkimiseks, vaid peavad andma  kindlust ja teadmist, et ohte on võimalik ära tunda, ennetada ja vajadusel nendega hakkama saada.  Üle Eesti toimuvad 30 etendust on mõeldud noortele vanuses 12 – 16 eluaastat ning viiakse läbi eesti keeles.

Teater Internetist kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel  Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

Projektijuhi tööülesanded

Projektijuhi ülesanne on planeerida ja organiseerida tegevusi olemasolevate ressursside piires, kontrollida nende täitmist ja anda meeskonnale tagasisidet. Projektijuht peab ka  tegema koostööd sisuteenuse pakkujaga ning nõustama neid internetiturvalisuse alal Teater Internetist projekti elluviimisel.

-       Kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingu kohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);

-       koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;

-       koordineerib Projekti juhtrühma tööd, valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;

-       järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osaluse viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;

-       tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;

-       koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);

-       koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentatsiooni säilitamise korraldamise.

Vaata Maailma SA lähtub projektijuhi valimisel kandidaadi eelnevast töökogemusest ning oskustest ja soovitustest.Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 15.01.2013.a. kell 10.00.

Projektijuhiga sõlmitakse leping alates jaanuarist 2013 kuni projekti eesmärkide täitmiseni maksimaalselt kuni 31.05.2014.a. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.

Info: kristi@vaatamaailma.ee, tel 51 75300