NB! Uuendatud - pikendasime konkurssi!

Vaata Maailma SA otsib oma väikese ja toreda meeskonnaga liituma projektijuhti, kelle juhtida oleks projekt "Teater Internetist".

Projekti kirjeldus

Luuakse professionaalne ja intrigeeriv teatrietendus reaalselt aset leidnud juhtumitest, kus internetikasutus on oluliselt noorte inimeste elu rikkunud või viinud koguni enesetapule. Etendused vaid hirmulugude rääkimiseks, vaid peavad andma  kindlust ja teadmist, et ohte on võimalik ära tunda, ennetada ja vajadusel nendega hakkama saada.  Üle Eesti toimuvad 30 etendust on mõeldud noortele vanuses 12 – 16 eluaastat ning viiakse läbi eesti keeles.

Teater Internetist kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel  Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

Projektijuhi tööülesanded

- kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingu kohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);
- koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;
- koordineerib Projekti juhtrühma tööd ning valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;
- järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osaluse viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;
-  tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;
- koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);
- koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentatsiooni säilitamise korraldamise.

Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 30.09.2012 kell 23.59.

Projektijuhiga sõlmitakse tööleping eeldatavasti alates oktoobrist 2012 (10-päeva jooksul alates RIA poolt projekti täistaotluse heakskiitmisest) ja kuni 18 kuuks. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.