Hanketeade

Teate avaldamise kuupäev  06.03.2012

1. Hankija

Vaata Maailma SA, 90006377, Lõõtsa 8, Tallinn 11415
www.vaatamaailma.ee
Kontaktisik ja lisateave: Kristi Kivilo, e-post: kristi@vaatamaailma.ee

3. Hankemenetlus

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata esitada e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 22.03.2012 kell 23.59.

4. Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on luua on professionaalne ja intrigeeriv teatrietendus reaalselt aset leidnud juhtumitest, kus internetikasutus on oluliselt noorte inimeste elu rikkunud või viinud koguni enesetapule. Samas ei tohi jääda etendused vaid hirmulugude rääkimiseks, vaid peavad andma  kindlust ja teadmist, et ohte on võimalik ära tunda, ennetada ja vajadusel nendega hakkama saada. Üle Eesti toimuvad etendused on mõeldud noortele vanuses 12 - 16 aastat ning viiakse läbi eesti keeles.

Etenduste eesmärk on oluliselt tõsta ühiskonnas eelkõige 12-16 aastaste noorte teadlikkust internetist lähtuvatest ohtudest ja nendega hakkamasaamisest.

Projekti tulemusena:

- on valminud reaalsetel juhtumitel põhineva sisuga näidend ning lavastus ja on läbi viidud vähemalt 30 teatrietendust noortele üle-Eesti;
- on olemas salvestus etendusest, sh venekeelse dubleeringuga salvestus;
- on olemas projekti dokumentaalfilm: etenduse salvestus koos erinevate osapoolte intervjuudega (nt noored, psühholoogid, veebipolitsei jm);
- dokumentaalfilm jagatakse ca 500 kooli õppevideona kasutamiseks;
- on käivitatud etendustele eelnevalt teavitus- ja kaasamiskampaaniad interneti ohutuse teemal, mis tõstavad üldsuse (sh lastevanemate, õpetajate) teadlikkust internetis peituvatest ohtudest, samuti nende ohtude äratundmise ja nendega hakkamasaamise meetoditest;
- on loodud 5 videoklippi nii televisioonis kui internetis kajastamiseks;
- teemaga seonduvad tegevused internetis ja foorumites, sh etenduste ajakava.

Projekti maksimaalne kestus 18 kuud, hankes kirjeldatud tegevused peavad olema läbi viidud hiljemalt 31.12.2013.

Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

5. Projektijuhi kohustused on:

- kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingu kohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);
- koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;
- koordineerib Projekti juhtrühma tööd ning valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;
- järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osaluse viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;
- tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;
- koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);
- koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentasiooni säilitamise korraldamise.

Projektijuhiga sõlmitakse töövõtuleping eeldatavasti alates aprillist 2012 (10-päeva jooksul alates RIA poolt projekti täistaotluse heakskiitmisest) ja kuni 18 kuuks. Projekti tegevused peavad olema läbi viidud hiljemalt 31.12 2013. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.