Vaata Maailma SA otsib oma väikese ja toreda meeskonnaga liituma projektijuhti, kelle juhtida oleks projekt ”Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest”.

Projekti lühikirjeldus
Projekti eesmärk on suurendada noorte teadlikkust mobiilse interneti kasutamise võimalikest ohukohtadest ning turvalisest internetikäitumisest laiemalt, sõltumata kasutatavast juurdepääsuseadmest.

Projekti raames keskendutaksegi eeskätt noorte ja neid mõjutavate sihtrühmade turvateadlikkuse tõstmisele interneti ja e-rakenduste kasutamisel. Kuna üha enam muutub arvuti kõrval interneti juurdepääsukanaliks ja e-rakenduste kasutamise vahendiks nutitelefon, keskendutakse projekti raames mobiilse interneti temaatikale, mida Eestis pole seni ennetavalt puudutatud.

Projektijuhi tööülesanded
Projektijuhi ülesanne on planeerida ja organiseerida tegevusi olemasolevate ressursside piires, kontrollida nende täitmist ja anda meeskonnale tagasisidet. Projektijuht peab ka tegema koostööd sisuteenuse pakkujaga ning nõustama neid internetiturvalisuse alal projekti elluviimisel.
-       Kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingukohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);
-       koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;
-       koordineerib Projekti juhtrühma tööd, valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;
-       järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;
-       tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;
-       koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);
-       koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentatsiooni säilitamise korraldamise.
Vaata Maailma SA lähtub projektijuhi valimisel projekti eelarvest, projektijuhi varasemast kogemusest projektide ning Euroopa Liidu Strutuurifondide poolt kaasrahastatud projektide juhtimisel ja aruandluse korraldamisel. Kasuks tuleb Interneti- või mobiiliturvalisuse ja/või noortega tegelemise alane kogemus.

Konkursil osalemine:
Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 22.05.2013.a kell 10.00.

Projektijuhiga sõlmitakse töövõtuleping alates juunist 2013 ja kuni 5ks kuuks. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.
Info: kristi@vaatamaailma.ee, tel 51 75300