Teade

Teate avaldamise kuupäev 15.03.20121. Hankija

Vaata Maailma SA, 90006377
Lõõtsa 8, Tallinn 11415
www.vaatamaailma.ee

Kontaktisik ja lisateave: Kristi Kivilo, e-post: kristi@vaatamaailma.ee

2. Hankemenetlus

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga esitada e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 28.03.2012 kell 23.59.

3. Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on nõustada 10-15 aastaseid noori ning neid mõjutavaid sihtrühmi (lapsevanemad, kooliõpetajad) teadlikust ning turvalisest mobiiltelefoni, sh nutitelefoni, kasutamisest, mobiilse interneti kasutamise võimalikest ohukohtadest ning turvalisest internetikäitumisest laiemalt, sõltumata kasutatavast juurdepääsuseadmest.

Projekti käigus saab tasuta nõu 9 600 noort vanuses 10-15 aastat erinevates Eesti piirkondades nii eesti kui vene keeles.

Lisaks kogub nõustamismeeskond sihtrühmalt ka tagasidet sihtrühma teadlikkuse kohta mobiilikasutamisega seotud ohtude kohta ning mobiilse interneti kasutamisest.

Projekti tulemusena:

- on loodud 10-15 aastastele suunatud mobiiltelefoni turvalise kasutamise teemalised interaktiivsed teavitusmaterjalid, mis on veebis avalikult kättesaadavad.

- Noorte suhtluskeskkondades (nt Facebook) on läbi viidud temaatilisi viktoriine ja mänge, kus osalejatel on võimalik võita auhindu.

- Projekti raames on saanud mobiilitelefoni turvalise kasutamise koolituse 9600 noort vanuses 10-15 aastat.  Lisaks on pakutud nõustamist ka noori mõjutavale sihtrühmale (lapsevanemad, õpetajad).

- nõustamismeeskond on kogunud sihtrühmalt tagasidet sihtrühma teadlikkuse kohta turvalisest mobiiltelefoni ja mobiilse interneti kasutamisest.

-  teemaga seonduvad tegevused on kajastatud internetis ja foorumites, sh toimuvate nõustamiste ajakava ning nõustamiskohad.

Projekti maksimaalne kestus 5 kuud.

Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

4. Projektijuhi kohustused on:

- kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingu kohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);

- koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;

- koordineerib Projekti juhtrühma tööd ning valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;

- järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osaluse viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;

- tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;

- koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);

- koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentasiooni säilitamise korraldamise.

Projektijuhiga sõlmitakse töövõtuleping eeldatavasti alates maist 2012 (10 päeva jooksul alates RIA poolt projekti täistaotluse heakskiitmisest) ja kuni viieks kuuks. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.