Vaata Maailma SA otsib projektijuhti projektile "Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest".

Projekti taust
Projekti eesmärk on suurendada noorte teadlikkust mobiilse interneti kasutamise võimalikest ohukohtadest ning turvalisest internetikäitumisest laiemalt, sõltumata kasutatavast juurdepääsuseadmest. Probleemide ennetamiseks mobiilse interneti kasutamisel on vaja tõsta noorte teadlikkust mobiilse interneti hinnastusest, mahtudest ning õpetada võimalike piirangute seadmist mobiiltelefonis.
Eesti on Euroopa Liidus juhtpositsioonil nii laste ja noorte internetikasutuses kui ka kõrge online-käitumise riski poolest. Rahvusvahelise uurimisvõrgustiku poolt 21s Euroopa riigis korraldatud uurimuse EU Kids Online põhjal kuulub Eesti koos Hollandi ja Ühendkuningriigiga maade rühma, mida iseloomustab nii noorte internetikasutuse kui ka online-riskide kõrge tase.

Eesti peamiseks mureallikaks on noorte vähene oskus arvestada internetis varitsevate riskidega. Peamisteks riskideks on isiklike andmete (sh telefoninumbri, kodune aadress, kooli nimi) avalikustamine, suhtlemine tundmatutega, liigne usaldus, läbimõtlematu käitumine (kiusamine telefoni ja interneti teel, "naljakõned", pommiähvardused, piltide ja videote mõtlematu üleslaadimine jms) ning vanemliku järelevalve ja nõuande puudumine.

Kuna üha enam muutub arvuti kõrval internetile juurdepääsuvahendiks mobiiltelefon, on oluline teavitada telefonikasutajaid, sh noori/alaealisi mobiilinterneti teadlikust kasutamisest ning teha seda enne, kui probleemid on massiliselt ilmnema hakanud. Varasemad mobiilinterneti hinnad polnud Eesti alaealistele taskukohased, kuid seoses hindade langusega on mobiilinterneti kasutus ka noorte seas hüppeliselt tõusnud. Samuti võimaldavad mobiilse interneti kasutust juba ka vähemfuntsionaalsed telefonid, mistõttu mobiilne internet läheb üha enam noorte kasutusse.
Kuna mobiiltelefoni vahendusel jõutakse välja "päris" internetti, on oluline tõsta ka noorte üldist internetiohtude teadlikkust. Seadmete võimaluste suurenemine (näiteks fotode ja videote tegemise ja kohese internetti üleslaadimise võimalused) tekitab vajaduse teadvustada noortele ka mobiilikasutuse eetilisi norme ning võimaliku mõtlematu käitumise ohte.

Projekti raames keskendutaksegi eeskätt noorte ja neid mõjutavate sihtrühmade turvateadlikkuse tõstmisele interneti ja e-rakenduste kasutamisel. Kuna üha enam muutub arvuti kõrval interneti juurdepääsukanaliks ja e-rakenduste kasutamise vahendiks mobiiltelefon, keskendutakse projekti raames mobiilse interneti temaatikale, mida Eestis pole seni ennetavalt puudutatud.

Projekti oodatava lõpptulemuse kirjeldus
Projekti esimeses etapis keskendutakse nõustamise ettevalmistamisele, teavitusmaterjalide väljatöötamisele ja nõustajate ettevalmistamisele. Paralleelselt sellega käivad interaktiivsete teavitusmaterjalide ettevalmistustööd. Projekti käigus luuakse noortepärased interaktiivsed teavitusmaterjalid, mis on avalikult kättesaadaval ja jäävad kättesaadavaks ka pärast projekti lõppu. Seega on projekti mõju sihtgrupile ajaliselt ulatuslikum ega piirne ainult projekti läbiviimise ajaga.
Projekti raames saab otsese koolituse 9600 noort vanuses 10-15 aastat, kes varustatuna vajaliku infoga, saavad nendest loodetavasti selle teabe jagamise kontaktisikud ka oma sõpruskonnas. Lisaks pakutakse nõustamist ka lapsevanematele, kes viibivad lastega koos teavituskohtades.
Kuna interaktiivsed koolitusmaterjalid jäävad internetis kättesaadavaks ka pärast projekti lõppu, toimub selle kaudu püsiv teadlikkusfooni hoidmine ka edaspidi.

Projektijuhi tööülesanded:
- kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingu kohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);
- koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;
- koordineerib Projekti juhtrühma tööd ning valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;
- järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osaluse viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;
- tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;
- koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);
- koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentatsiooni säilitamise korraldamise.

Projektijuhiga sõlmitakse töövõtuleping eeldatavasti alates juunist 2013 ja kuni 5ks kuuks. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.

Kandideerimine
Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata esitada e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 06.11.2012 kell 10.00.

Projektijuhi valimisel lähutakse projekti eelarvest, projektijuhi varasemast kogemusest projektide ning Euroopa Liidu Strutuurifondide poolt kaasrahastatud projektide juhtimisel ja aruandluse korraldamisel. Kasuks tuleb Interneti- või mobiiliturvalisuse alane kogemus.