Vaata Maailma SA otsib projektijuhti projektile:

"Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine JAVA programmeerijateks".

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja sertifitseeritud Java-programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva ettevalmistuse ja eeldustega. Tööpraktika ja tööklubide kaudu tutvustatakse IT-ettevõtete tööjõuvärbajatele potentsiaalseid töötajaid praktiliste töösituatsioonide abil, viia kokku tööandjad ja tööotsijad.

Projekt on suuantud noortele (16-24-aastased) kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud hiljemalt 2010/2011. õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana, tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.
Projekti kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt taotletud Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” raames inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumuse suurendamise” toetusega Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projektijuhi tööülesanded

-  kindlustab Vaata Maailma SA-le Lepingu kohase Projekti juhtimise, juhib Projekti isiklikult rakendades oma erialaseid teadmisi ja kogemusi VM jaoks parimal võimalikul viisil ning kooskõlas Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusega ning järgib seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmist (sh Projekti teenuse osutaja poolt õigusaktides toodud tingimuste täitmist);
-  koordineerib suhtlust ja Projekti elluviimist Sisuteenuse osutajaga;
-  koordineerib Projekti juhtrühma tööd ning valmistab ette juhtrühma koosolekud ja teeb juhtrühma juhile ettepaneku juhtrühma kokku kutsumiseks;
-  järgib Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osaluse viitamise nõudeid Projekti rakendamisel;
-  tagab, et Projekti käigus esitatavad teenuse arved, sh kuluarvestus, vastaksid seadusele ja oleksid abikõlblikud Projekti toetuse raames;
-  koostab kõik vajalikud dokumendid, aruanded jne, mis on vajalikud esitada rakendusüksusele Projekti raames ning vastutab nende õigsuse eest (sealhulgas koostab prognoosi toetuse raames väljamaksmisele kuuluvate summade kohta, seirearuanded ja väljamaksetaotlused);
-  korraldab üldsuse teavitamist Projektist, mis hõlmab ka Projekti tutvustust ja koolitustegevust;
-  koostab projekti lõppedes lõpparuande ja tagab dokumentasiooni säilitamise korraldamise.

Konkursil osalemine

Sooviavaldused koos CV (vajadusel koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega) ja palgasooviga saata e-mailile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 24.09.2012 kell 12.00.

Projektijuhiga sõlmitakse tööleping eeldatavasti alates 25.09.2012 ja kuni 30.06.2013. Eeldatav töömaht on 40 tundi nädalas.