Vaata Maailma SA koos EMT, Elioni ja Microsoftiga on võtnud eesmärgiks soodustada uute infotehnoloogia-alaste huviringide tekkimist, et läbi selle suurendada noorte teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asujate arvu pärast gümnaasiumi lõpetamist. Pikemas perspektiivis aitab see vähendada noorte töötust ja IT-spetsialistide puudujääki Eestis.

Projekti taust


Eesti riik on määratlenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna üheks majanduse eduteguriks ja eelisarendatavaks valdkonnaks ning ka riigi strateegilised arengukavad rõhutavad loodus- ja täppisteaduste rolli olulisust Eesti riigi konkurentsivõime arendamisel.

Samas toob Noorteseire aastaraamat (Praxis 2012) välja, et noorte huvi infotehnoloogia, tehnikaalade ning loodus- ja täppisteaduste edasiõppimise vastu tagasihoidlik: loodus- ja täppisteaduste valdkonnas plaanis edasi õppida vaid 14 protsenti koolilõpetajatest. Sama allika põhjal osales tehnika- ja elektroonikaringides vähemalt kord nädalas ainult 6 protsenti õpilastest, mille olulisema põhjusena võib välja tuua tehnikaalaste huviringide vähesuse noortele pakutavate spordi- ja muusikaringide kõrval. Seetõttu on ka noorte teadlikkus infotehnoloogiaga seotud erialade mitmekesisusest ja võimalustest ning eelistest suhteliselt madal.

Huviringide töös osalemine mõjutab noorte huvisid ja edasiõppimisplaane - seega on oluline edendada infotehnoloogia huviringide tegevust, et rohkem noori valiks tulevikus muusika, spordi jm kõrval süvendatult tehnikaalade, arvuti või infotehnoloogia õppimise.

Seetõttu kuulutab Vaata Maailma SA koos rahastajate EMT, Elion ja Microsoftiga välja konkursi Noorte infotehnoloogia-alaste huviringide loomiseks.

Konkursi eesmärk on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis ja pakkuda suuremale hulgale noortele infotehnoloogiaga seotud huviringides osalemise võimalust, kasvatades seeläbi huvi antud eriala õppimise vastu.

Oodatud on huviringid, mis keskenduvad järgmistele suundadele:

 • Töö arvutiga - veebilehtede loomine, veebidisain ja –graafika, programmeerimisringid jm;

 • Arvutiehitus ja robootika;

 • Mobiilsete rakenduste (appide) loomine.


Konkursil osalemine, tingimused ja eelarve


Konkursi eelarve 2012.-2013. õppeaastal on 90 000 eurot. Taotletavale summale ülem- ega alampiiri ei ole. Konkursi käigus valitakse välja kuni 20 huviringi, mille tegevust rahastatakse 2012.-2013. õppeaasta jooksul.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, millega võib taotleda toetust infotehnoloogiat populariseerivate huviringide läbiviimiseks. Ootame huviringe, mis on suunatud 10-19 aastastele lastele ja noortele, ringi töö võib toimuda nii eesti kui vene keeles.
Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis noorte huvialaharidusega tegelevad ning õppetööd korraldavad füüsilised ja juriidilised isikud (koolid, huvikoolid, noortekeskused jm).

Konkursi korraldaja rahastab:

 • Huviringi tööks vajaliku kava, metoodika ja audio-visuaalsete õppematerjalide koostamist, soetamist või tõlkimist,

 • ringijuhi töötasu,

 • huviringi toimumiseks vajaliku tehnika soetamist,

 • muid kulusid, mis on olulised huviringi tegevuse toetamiseks.


Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole, aga kui samale tegevusele on mujalt finantseeringut küsitud ja/või saadud, siis peab see info taotluses kajastuma. Konkursi korraldaja ei kanna taotluse esitamisega kaasnevaid kulusid.

Lisaks toetab konkursi korraldaja omalt poolt veel:

 • Konkursiaasta jooksul tegeleb Vaata Maailma SA koos partnerite ja toetajatega avalikkuse teavitamisega huviringide läbiviimisest, et suurendada nii noorte kui nende vanemate huvi ja teadlikkust infotehnoloogia huviringide osas;

 • huviringid saavad ühtse kujundusega õppematerjalipõhjad, kuulutusepõhjad jm huviringi tööks vajalikud elektroonilised materjalid;

 • huviringide juhendajatele pakume nõu ja tuge huviringide käivitamisel ja läbiviimisel ning korraldame huvitavaid tasuta temaatilisi seminare;

 • MTÜ-del on võimalik taotleda Microsoftilt tasuta uusimat tarkvara.

 • arvutiehitusringidele on võimalik pakkuda õppetegevuseks tasuta kasutatud arvuteid.Laadi konkursi tingimused .pdf formaadis alla siit.
Laadi taotluse vorm (.docx) alla siit.
Laadi taotluse vorm (.doc) alla siit.

Taotluse esitamine ja lisainfo


Konkursil osaleja kinnitab taotluse esitamisega, et:

1) vastutab esitatud taotluse, selle sisu, kasutatud informatsiooni õigsuse ja seaduslikkuse eest;
2) omab õigust huviringi töös ja materjalides kasutatud visuaalidele, piltidele, helidele, sisule jne. Samuti peavad huviringide töös kasutatud tarkvarad olema seaduslikud;
3) on nõus Vaata Maailma SA poolt toetatud kavade, metoodika ja õppematerjalide hilisemaks tasuta kasutamiseks sarnaste huviringide läbiviimiseks;
4) on valmis Vaata Maailma SA päringu peale esitama kuludokumendid kulude kohta, mis toetuse raames tehti;
5) on valmis toetuse saamisel huviringi tegevusest rääkima avalikkusele, sh meedias.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 31. augustil 2012. a sihtasutusele Vaata Maailma digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt e-posti aadressile ikt@vaatamaailma.ee

Lisainfo: ikt@vaatamaailma.ee või telefonil 56 642216, Kristel Aija.

Parimate huviringide väljaselgitamine

Laekunud taotlusi hindab komisjon, mis koosneb konkursi korraldaja poolt kokku kutsutud oma ala asjatundjatest. Konkursi eesmärgile mittevastavad taotlused jätab Vaata Maailma SA hindamisest välja, teavitades sellest taotluse esitajat.

Taotluste hindamisel lähtutakse huviringi vastavusest konkursi eesmärgile tekitada noortes suuremat huvi infotehnoloogia õppimise vastu, hinnatakse tegevuste ja eelarve läbimõeldust ning huviringi idee ja materjalide hilisema laiema kasutatavuse võimalikkust.

Esitatud taotluste hulgast valib komisjon välja kuni 20 (kakskümmend) parimat huviringi, mis saavad toetuse.

Konkursi ajakava


Konkursi väljakuulutamine 31. juuli 2012.
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 31. august 2012.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 07. septembril 2012


Seejärel sõlmib Vaata Maailma SA toetuse saanud huviringidega lepingud.

Konkurssi korraldab:

Vaata Maailma SA
www.vaatamaailma.ee