Hanketeade
Teate avaldamise kuupäev 06.03.2012

Hanke nimetus Teater Internetist

1. Hankija
Vaata Maailma SA, 90006377, Lõõtsa 8, Tallinn 11415
Kontaktisik ja lisateave: Kristi Kivilo, e-post: kristi@vaatamaailma.ee

2. Hanke objekt
Teater Internetist (Teenus).
Teenus kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

3. Hankemenetlus
Avatud hankemenetlus.
Hankemenetluses saavad osaleda juriidilised isikud.
Ühispakkumused on lubatud. Alternatiivpakkumused ei ole lubatud.

Hankedokumentide väljastamise taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-postile kristi@vaatamaailma.ee. Taotlus peab sisaldama pakkuja kontaktandmeid (juriidilise isiku nimi, registrikood, taotluse esitaja nimi ja ametikoht, kontakttelefon ja e-posti aadress, hankedokumentide väljastamiseks e-posti aadress).

Hankedokumendid väljastatakse e-kirjaga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kuni 20.03.2012 kell 16.00.
Elektrooniliselt saadetud hankedokumentide kättesaamist kinnitab saadud taotlus ja e-kiri, millega väljastati hankedokumendid.

Osalemise avaldus koos kvalifitseerimistingimustes nõutud dokumentidega ning pakkumusega esitada e-postile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 26.03.2012 kell 10.00 või paberil Vaata Maailma SA-le Lõõtsa 8, Tallinn 26.03.2012 kell 10.00.

Avaldus, nõutud kvalifitseerimise dokumendid ja pakkumus peavad olema esitatud trükikirjas eesti keeles, allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt (viimasel juhul lisada volikiri) ning vastama hankedokumentides sätestatud nõuetele.

4. Hangitava teenuse lühikirjeldus
Hanke eesmärk on luua professionaalne ja intrigeeriv teatrietendus reaalselt aset leidnud juhtumitest, kus internetikasutus on oluliselt noorte inimeste elu rikkunud või viinud koguni enesetapule. Samas ei tohi jääda etendused vaid hirmulugude rääkimiseks, vaid peavad andma kindlust ja teadmist, et ohte on võimalik ära tunda, ennetada ja vajadusel nendega hakkama saada. Üle Eesti toimuvad etendused on mõeldud noortele vanuses 12-16 eluaastat ning viiakse läbi eesti keeles.

Etenduste eesmärk on oluliselt tõsta ühiskonnas eelkõige 12-16 aastaste noorte teadlikkust internetist lähtuvatest ohtudest ja nendega hakkamasaamisest.

Hanke tulemusena:
- on valminud reaalsetel juhtumitel põhineva sisuga näidend ning lavastus ja on läbi viidud vähemalt 30 teatrietendust noortele üle-Eesti;
- on olemas salvestus etendusest, sh venekeelse dubleeringuga salvestus;
- on olemas projekti dokumentaalfilm: etenduse salvestus koos erinevate osapoolte intervjuudega (nt noored, psühholoogid, veebipolitsei jm);
- dokumentaalfilm jagatakse ca 500 kooli õppevideona kasutamiseks;
- on käivitatud etendustele eelnevalt teavitus- ja kaasamiskampaaniad interneti ohutuse teemal, mis tõstavad üldsuse (sh lastevanemate, õpetajate) teadlikkust internetis peituvatest ohtudest, samuti nende ohtude äratundmise ja nendega hakkamasaamise meetoditest;
- on loodud 5 videoklippi nii televisioonis kui internetis kajastamiseks;
- teemaga seonduvad tegevused on kajastatud internetis ja foorumites, sh etenduste ajakava.

Projekti maksimaalne kestus 18 kuud, hankes kirjeldatud tegevused peavad olema läbi viidud hiljemalt 31.12.2013.

5. Kvalifitseerimistingimused
1. Pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku allkirjaga avaldus hankemenetluses osalemiseks ning usaldusväärsuse kinnitus;
2. pakkuja netokäive oli 2010. aastal vähemalt 224 000 eurot, esitada 2010.a. majandusaasta aruanne ja kinnitus vastavalt Lisale 2;
3. pakkuja on läbi viinud etendusi noortele, esitada loetelu vastavalt Lisale 3;
4. pakkuja on läbi viinud internetiturvalisusega seotud projekte (etendusi, seminare, konverentse jms), esitada loetelu vastavalt Lisale 3;
5. pakkuja on läbi viinud vähemalt 3 etendust, seminari, konverentsi jms, kus ühel üritusel oli vähemalt 200 osalejat. Esitada loetelu vastavalt Lisale 3;
6. pakkuja on läbi viinud vähemalt 30 teatrietendust aastal 2010-2011, esitada loetelu vastavalt Lisale 3;
7. Vajadusel on Hankijal õigus teha täiendavaid päringuid ja küsida pakkujalt täpsustavat informatsiooni esitatud kvalifitseerimise dokumentide ja nende sisu kohta.
8. Ühispakkujad võivad enda kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks tugineda kõigi ühispakkujate vastavatele summeeritud näitajatele.