Hanketeade

Teate avaldamise kuupäev 15.03.2012

1. Hankija

Vaata Maailma SA, 90006377, Lõõtsa 8, Tallinn 11415

Kontaktisik ja lisateave: Kristi Kivilo, e-post: kristi@vaatamaailma.ee

2. Hanke objekt

Noorte teadlikkuse tõstmine turvalisest mobiilikasutusest (Teenus).

Teenus kaasrahastatakse Vaata Maailma SA poolt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse raames taotletud majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” toetuse täistaotluse rahuldamisel  Euroopa Liidu Regionaalfondi poolt.

3. Hankemenetlus

Avatud hankemenetlus.

Hankemenetluses saavad osaleda juriidilised isikud.

Ühispakkumused on lubatud. Alternatiivpakkumused ei ole lubatud.

Hankedokumentide väljastamise taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-postile kristi@vaatamaailma.ee. Taotlus peab sisaldama pakkuja kontaktandmeid (juriidilise isiku nimi, registrikood, taotluse esitaja nimi ja ametikoht, kontakttelefon ja e-posti aadress, hankedokumentide väljastamiseks e-posti aadress).

Hankedokumendid väljastatakse e-kirjaga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kuni 26.03.2012 kell 16.00.

Elektrooniliselt saadetud hankedokumentide kättesaamist kinnitab saadud taotlus ja e-kiri, millega väljastati hankedokumendid.

Osalemise avaldus koos kvalifitseerimistingimustes nõutud dokumentidega ning pakkumusega esitada e-postile kristi@vaatamaailma.ee hiljemalt 02.04.2012 kell 10.00 või paberil Vaata Maailma SA-le Lõõtsa 8, Tallinn 02.04.2012 kell 10.00.

Avaldus, nõutud kvalifitseerimise dokumendid ja pakkumus peavad olema esitatud trükikirjas eesti keeles, allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt (viimasel juhul lisada volikiri) ning vastama hankedokumentides sätestatud nõuetele.

4. Hangitava teenuse lühikirjeldus

Hanke eesmärk on nõustada 10-15 aastaseid noori ning neid mõjutavaid sihtrühmi (lapsevanemad, kooliõpetajad) teadlikust ning turvalisest mobiiltelefoni, sh nutitelefoni, kasutamisest, mobiilse interneti kasutamise võimalikest ohukohtadest ning turvalisest internetikäitumisest laiemalt, sõltumata kasutatavast juurdepääsuseadmest.

Projekti käigus saab tasuta nõu 9 600 noort vanuses 10-15 aastat erinevates Eesti piirkondades nii eesti kui vene keeles.

Lisaks kogub nõustamismeeskond sihtrühmalt ka tagasidet sihtrühma teadlikkuse kohta mobiilikasutamisega seotud ohtude kohta ning mobiilse interneti kasutamisest.Hanke tulemusena:

- on loodud 10-15 aastastele suunatud mobiiltelefoni turvalise kasutamise teemalised interaktiivsed teavitusmaterjalid, mis on veebis avalikult kättesaadavad.

-  Noorte suhtluskeskkondades (nt Facebook) on läbi viidud temaatilisi viktoriine ja mänge, kus osalejatel on võimalik võita auhindu.

- Projekti raames on saanud mobiilitelefoni turvalise kasutamise koolituse 9600 noort vanuses 10-15 aastat.  Lisaks on pakutud nõustamist ka noori mõjutavale sihtrühmale (lapsevanemad, õpetajad).

-  nõustamismeeskond on kogunud sihtrühmalt tagasidet sihtrühma teadlikkuse kohta turvalisest mobiiltelefoni ja mobiilse interneti kasutamisest.

- teemaga seonduvad tegevused on kajastatud internetis ja foorumites, sh toimuvate nõustamiste ajakava ning nõustamiskohad.

Projekti maksimaalne kestus 5 kuud.

5. Kvalifitseerimistingimused

  1. Pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku allkirjaga avaldus hankemenetluses osalemiseks ning usaldusväärsuse kinnitus vastavalt Lisale 2;

  2. pakkuja netokäive oli 2010. aastal vähemalt 132 000 eurot, esitada 2010.a. majandusaasta aruanne ja kinnitus vastavalt Lisale 2;

  3. pakkuja on aastatel 2009-2011 läbi viinud mobiili kasutamisega, mobiili- või internetiturvalisusega seotud projekte (koolituste, seminare, konverentse jms), esitada loetelu vastavalt Lisale 3;

  4. pakkuja on aastatel 2009-2011 läbi viinud vähemalt 2 suuremahulist koolitust, nõustamist, seminari, konverentsi vms, kus koolitatavaid/nõustatavaid kokku projektis oli vähemalt 1000. Esitada loetelu vastavalt Lisale 3;

  5. pakkuja on aastatel 2009-2011 läbi viinud vähemalt 2 projekti, kus otsiti aktiivselt nõustatavaid või koolitatavaid, esitada loetelu vastavalt Lisale 3.

  6. pakkuja projektimeeskonnal on oskused ja kogemused tööks noortega, esitada loetelu vastavalt Lisale 3.

  7. Vajadusel on Hankijal õigus teha täiendavaid päringuid ja küsida pakkujalt täpsustavat informatsiooni esitatud kvalifitseerimise dokumentide ja nende sisu kohta.

  8. Ühistaotlejate korral peavad kõik isikud eraldi vastama toodud kvalifitseerimisnõuetele 
ja esitama eeltoodud kvalifitseerimisdokumendid.