Vaata Maailma Sihtasutus viis koos partneritega läbi heategevusliku kasutatud arvutite jagamise projekti. Tegemist on läbi aegade suurima kasutatud arvutite annetusprojektiga, mille käigus tehti korda ja jagati abivajajatele ligi 600 kasutatud arvutit. Abisaajateks olid nii suurpered, koolid kui ka mittetulundusühingud.

Look@World Foundation and its partners have distributed almost 600 used computers - the largest single donation of computers in Estonia by a charity project. The beneficiaries included large families, schools and non-profit organizations.


The PCs came from Swedbank in Estonia, software was supported by Microsoft and the card-readers for Estonian ID-cards were donated by the Certification Centre. The computers were installed and cleaned by Microsoft Partner students, staff of many of the above mentioned companies and other volunteers.


"Computers have a growing role in our everyday lives - they are needed for various everyday tasks such as obtaining information or even communicating with friends and loved ones home and abroad. So we are very pleased that computers from the bank found a new home and are helping many people," said Heiki Raadik, finance director of Swedbank in Estonia.


Computers reached the beneficiaries both directly and via aid agencies. For example the computers reached two families, one with 15 children and one with 9 children via the Estonian Association for Large Family Relief. "We are accustomed to thinking that computers and internet are available for everyone, but there are always those among us who need help," said Kristi Kivilo, CEO of Look@World Foundation.


Thanks to the Dharma Foundation Support Network computers reached many counties in Estonia. The CEO of Dharma, Tiina Parmasto, said that the vast majority of computers were for families whose financial situation does not allow them to buy computers. In addition some computers for free of charge public use were set up in Dharma centres. "They are mainly used by children, disabled people and the unemployed, " she added.


The computers donated to non-profit organization Abikäsi (Helping Hand) are used by the long-term unemployed and people with special needs. Using computers equips them with the skills necessary to find work. "Nowadays, computers are very important tools for essential tasks like searching for jobs, using government services and banking. These computers will improve people's quality of life," commented the CEO of the NGO Abikäsi, Marko Simberg.


The computers for families and charities were equipped with Microsoft's software. The computers sent to schools were without software. The schools themselves can purchase and install software according to their educational needs. Children can use the computers in the classroom as well as for ICT related after-school activities.


Most computers were delivered around Christmas and in New Year. The last computers were distributed in February.


This is the third time that Look@World Foundation has distributed free used computers - previously similar projects were run in 2009 and in 2011. The Look@World Foundation was established in 2001 and promotes the safe use of computers, internet and smart devices.Arvutikomplektid pärinesid Swedbankist. Tarkvaraga toetas Microsoft Eesti ja ID-kaardi lugejad kinkis Sertifitseerimiskeskus. Arvuteid korrastasid Microsofti partnertudengid, mitmete eelpool nimetatud ettevõtete töötajad ja ka teised vabatahtlikud.


„Arvuti omab meie igapäevases elus järjest suuremat rolli – nii erinevate vajalike toimingute ja ülesannete teostamisel, info hankimisel kui ka kasvõi kaugemal asuvate sõprade ning lähedastega suhtlemisel. Seetõttu on meil väga hea meel, et pangast pärit arvutid leidsid uue kodu ning muudavad paljude kasutajate igapäevaseid toiminguid hõlpsamaks“ lisas Heiki Raadik, Swedbank Eesti finantsdirektor.


Abivajajateni jõudsid arvutid nii otse kui ka abiorganisatsioonide vahendusel. MTÜ Eesti Suurperede Abistamise Seltsi kaudu jõudsid arvutid Valgamaal Sangaste vallas 15-lapselisse peresse ning lisaks läksid arvutid kahte 9-lapselisse perre.


“Oleme harjunud mõtlema, et arvuti ja internetiühendus on jõudnud kõigi inimesteni, kuid meie hulgas on alati neid, kes vajavad abi”, sõnas Vaata Maailma juhataja Kristi Kivilo.


SA Dharma tugiisikute võrgustik toimetas arvutid Lääne-, Viru-, Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Võru-, Tartu- ja Läänemaale. Dharma tegevjuhi Tiina Parmasto sõnul viidi valdav osa arvutitest peredesse, kelle majanduslik olukord ei võimalda lastele arvuteid osta. Lisaks seati Dharma võrgustiku liikmesorganisatsioonide ruumidesse arvuteid üles avalikuks tasuta kasutamiseks. “Peamiselt kasutavad neid lapsed, puuetega inimesed ja töötud lapsevanemad,” lisas ta.


Abikäsi MTÜ-le annetatud arvuteid saavad pikaajalised töötud ja erivajadustega inimesed kasutada arvutipraktikaks, mis annab neile vajalikke oskusi töö leidmiseks. “Tänapäeval on arvuti töökoha otsimisel, e-riigi teenuste kasutamisel ja pangatoimingute tegemisel väga oluline töövahend. Need arvutid parandavad inimeste elukvaliteeti,” kommenteeris projekti Abikäsi MTÜ juhatuse esimees Marko Simberg.


Suurperedele ja heategevusorganisatsioonidele annetatud arvutid varustati soovi korral Microsofti tarkvaraga. Koolidesse saadeti arvutid ilma tarkvarata, et koolid saaksid ise vastavalt vajadusele haridusasutustele mõeldud tarkvara soetada ja installeerida. Nii saavad lapsed arvuteid kasutada nii oma õppetöös kui ka IT-alastes ringides.


Enamik arvuteid rõõmustasid abivajajaid juba jõulude ja uue aasta paiku, jagada on jäänud vaid viimased. Hetkel järgmisi sarnaseid ettevõtmisi kavandatud ei ole.


See on juba kolmas kord, kui Vaata Maailma tasuta arvuteid jagab. 2009. aasta kevadel ja 2011. aasta sügisel jagati arvuteid abivajajatele koolitusprojekti Ole kaasas! raames. Vaata Maailma SA tegeleb arvutite, interneti ja nutiseadmete turvalist kasutamist propageerivate projektidega alates 2001. aastast.