Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja TNS Emori poolt oktoobris 2007 läbiviidud uuringu eesmärgiks oli uurida avalike e-teenuste ja riiklike portaalide kasutatavust ning rahulolu Eesti elanike seas. Kokku vastas Eesti 15-74-aastastest elanikest küsimustikule 1008 inimest.

Küsitletutest 49% on kasutanud Internetti riigi- või omavalitsusasutusega suhtlemiseks – enamasti info otsimine kodulehtedelt, aga ka taotlusvormide allalaadimine ja nende elektrooniline edastamine. Esmakordselt uuriti elanike teadlikkust avaliku sektori e-teenustest, mis kõigi elanike seas on 43% ning internetikasutajate puhul mõnevõrra kõrgem ehk 58%. Kõige rohkem teatakse e-maksuametit. Finants- ja maksuvaldkonna e-teenused on ka kõige populaarsemad e-teenused üldse, neid on kasutanud ligi kaks kolmandikku internetikasutajatest ehk ligikaudu 470 000 inimest. Elanike rahulolu pakutavate e-teenustega on kõrge. 67% mõnda e-teenust kasutanutest annab 5-palli skaalal 4 või 5 punkti. Seejuures erinevate e-teenuste lõikes erinevused puuduvad. Valdavalt peetakse pakutavaid e-teenuseid kasulikuks, sest nad aitavad säästa aega ja raha ning võimaldavad saada soovitud vastust või infot kiiremini. Samuti on 53% e-teenuste kasutajatest rahul või väga rahul e-teenuste leitavusega. 80% nendest, kes on mõnda e-teenust kasutanud, ei nimeta ühtegi e-teenust, millega ei oleks rahule jäänud.Riiklikest portaalidest on tuntumad riigiteataja.ee ja riik.ee, neist on kuulnud 36% küsitletutest. Iga neljas (23%) antud vanuserühmast teab ka portaali eesti.ee. E-teenuste kasutamist portaalis eesti.ee või üle X-tee peetakse valdavalt lihtsaks või väga lihtsaks (86% e-teenuseid kasutanuist). Kõige rohkem kasutatakse võimalust vaadata riiklikes registrites enda kohta sisalduvaid andmeid ning riigieksami tulemusi ja taotleda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Uuring on kättesaadav RISO kodulehe vahendusel.