Vaata Maailma sihtasutus on projektipõhine organisatsioon, kelle eesmärk on soodustada ja populariseerida arvutite ja interneti (turvalist) kasutamist ning toetada seeläbi haridust, teadust ja kultuuri. Projektide valdkonnad: IKT-alased oskused ja huvitegevus ning IKT turvalinekasutamine.

Videokonkurss "IT tüdrukutele!"

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Vaata Maailma SA kuulutavad välja videokonkursi “IT tüdrukutele!” Konkursi eesmärgiks on tutvustada vaatajale tüdrukutele mõeldud IT-huviringi tegevusi ja näidata, et IT ei ole mõeldud ainult poistele.

Loe edasi

Uus algus

„Uus algus“ on projekt, mis suunab ettevõtetest pärinevad kasutatud, kuid heas
töökorras arvutid huviringidele, raamatukogudele või kogukonnakeskustele
eesmärgiga arendada inimeste digioskuseid ning pakkuda ligipääsu erinevatele riigi ja ettevõtete poolt loodud e-lahendustele.


Loe edasi

NutiAkadeemia

NutiAkadeemia on koolitus- ja nõustamisprojekt, mis soovib parandada eestimaalaste digioskusi. Meie eesmärk on teha kõigist huvilistest vilunud nutiseadmete kasutajad. Samuti soovime tutvustada võimalikult paljudele inimestele turvalisi turvalisi isikutuvastusvahendeid Smart-ID-d ja Mobiil-ID-d.


Loe edasi

Eesti Digioskuste Koostöökoda

Eduka infoühiskonna toimimise aluseks on ühiskonnaliikmete digipädevus ja selle saavutamiseks oluliste digioskuste olemasolu. Digipädevusena mõistetakse valmisolekut kasutada digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas teadmusühiskonnas nii töökohal, õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes. Digioskuste omandamise ja arendamise kaudu on ühiskonnaliikmetel võimalik parandada oma elukvaliteeti ja konkurentsivõimet tööturul ning seeläbi panustada majanduse arengusse.

Loe edasi

huviring.ee

Eestis tegutsevate teadushuviringide infot koondav veebikekond huviring.ee loodi koostöös Eesti Teadushuvihariduse Liiduga selleks, et toetada infovahetust teadus- ja IT- huviringide, nende juhendajate, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel.

Loe edasi

NutiKaitse 2017

NutiKaitse 2017 projektis panustatakse inimeste vara ja isikuandmete kaitsele. NutiKaitse projekt aitab tõsta inimeste teadlikkust nutiseadme ja selle kaudu kasutatavate e- teenuste ning rakenduste turvalisest kasutamisest.

Samaaegselt aitab projekt ellu viia riigi IT-arengukava, tõstes nii e-teenuste kui mobiilsete rakenduste loojate teadlikkust turvalise arendustöö osas.

Loe edasi

Nutilabor

NutiLaborid on infotehnoloogiaalased huviringid, mille eesmärk on tõsta noorte huvi IT erialade õppimise vastu ning tutvustada neile juba varakult infotehnoloogia võimalusi.

NutiLaboris on noortel muu hulgas võimalik tegeleda robootika, mobiilsete rakenduste (äppide) loomise ja veebidisainiga.

Loe edasi

Nutituur

Mais ja juunis 2015 toimusid esmakordselt üle Eesti nõustamised ja koolitused kõigile, kes soovisid õppida nutiseadmeid kasutama. Kõik nõustamised ja koolitused olid osalejatele tasuta.

Loe edasi

Teater internetist: “Netis sündinud”

Teatrietendus “Netis sündinud” juhib 12-16 aastaste noorte, õpetajate ja lapsevanemate tähelepanu asjaolule, et tänapäeval puudub piir virtuaalmaailma ja päriselu vahel.

Loe edasi

Päriselt ka või?

Projekti "Päriselt ka või?" eesmärk oli tõsta noorte, lastevanemate ning õpetajate teadlikkust turvalisest mobiiltelefoni kasutamisest ja internetikäitumisest ning võimalikest ohtudest, mis nende tegevustega seonduvad. 

Loe edasi

Töötute koolitamine IT spetsialistideks

Projekti raames töötati välja spetsiaalne koolitusprogramm. Viidi läbi vastavad koolitused ja eksamid, korraldati praktika ning abistati osalejaid tööotsingutel. Projekti läbis 100 töötut.

Loe edasi

Ole kaasas!

Projekt "Ole kaasas!" hõlmas Mobiil-ID ja e-teenuste koolitusi algajatele ning interneti koolitust edasijõudnutele. Kokku läbis koolituse 100 000 inimest. Projekti raames viidi läbi klassikoolitusi, töötas mobiilne koolitusboks ning lisaks liikus mööda Eestimaad ringi e-buss. Kõik koolitused ja nõustamised olid huvilistele tasuta ning need viidi läbi nii eesti kui vene keeles.

Loe edasi

Arvutikaitse 2009

Projekti eesmärk oli kujundada Eestist aastaks 2009 maailma kõige turvalisema infoühiskonnaga riik.

Projekti raames tehti teavitustööd ning viidi läbi koolitusi ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamise kohta. Projekti alguses 2007 oli ID-kaardi elektroonilisi kasutajaid 25 000 ja projekti lõppedes (jaanuar 2010) oli neid üle 400 000.

Loe edasi

eKool

Vaata Maailma SA vedamisel mõeldi välja ning arendati elektrooniline eKooli keskkond. Keskkond müüdi 2005. aastal ning seda haldab eKool AS.

Loe edasi

Vaata Maailma koolitusprojekt 2002 – 2004

Arvutite ja interneti algõpe eesti ja vene keeles. Kokku koolitati 102 697 inimest ehk ligi 10% Eesti täisealisest elanikkonnast.

Loe edasi

Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks

Projekti käigus töötatakse välja spetsiaalne koolitusprogramm, korraldatakse 65-le pikaajalisele töötule 36-päevane koolitus ja kuni 2-kuune tööpraktika ettevõttes ning abistatakse neid tööotsinguil. Projektis osalejatele luuakse eeldused infotehnoloogia spetsialisti kutseeksami sooritamiseks ning tööleasumiseks IT tugiisikuna suur- või väikeettevõtetes.

Loe edasi

Töötute koolitamine Java programmeerijateks

Projekti "Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine JAVA programmeerijateks" eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja sertifitseeritud Java-programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva ettevalmistuse ja eeldustega. Käesoleva projekti käigus antakse sihtgrupile kvaliteetne ja kaasaegne erialane väljaõpe, mis tõstab nende konkurentsivõimet tööturul. 

Loe edasi

Kaugtöö edendamine era- ja avalikus sektoris

18. augustil 2008 käivitus kaugtöö edendamise partnerlusprojekt “Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas“. Projekti eesmärgiks on suurendada teadlikkust kaugtöö olemusest ning anda praktilist oskusteavet kaugtöö rakendajatele.

Loe edasi